55 West Monroe Street, Chicago, IL 60603 info@midwestpcvs.com 312.353.4990

10 Cơ Hội Lớn Tham Gia Du Lịch Tình Nguyện Miễn phí

Để phá vỡ khuôn mẫu của mình, khám phá tìm hiểu thế giới bên ngoài nhưng không biết phải làm cách nào để hoà nhập với nhiều người, cùng nhau đi du lịch và thông qua các chuyến… Read More

A shared dream: sister follows brother into Peace Corps service

Siblings share many things throughout childhood, from hand-me-downs, to toys, to rooms and last names. But Helen and Joseph Amiri of Marquette, Mich., had something bigger in common: the dream to grow up and depart for the Peace… Read More